Titel
Het project Kiezen Op Afstand is slecht opgezet
Geplaatst door
Bert Stoop
Samenvatting
Het project KOA (Kiezen Op Afstand) beoogt de kiezer de vrijheid te geven om te stemmen via andere stembureaus dan de eigen. Wanneer men er te laat achter komt dat men geen oproepkaart heeft gekregen kan men niet meer op tijd een stempas aanvragen.
Tekst

Het project Kiezen Op Afstand is voor 311 gemeenten slecht opgezet

 

Het project KOA (Kiezen Op Afstand) beoogt de kiezer de vrijheid te geven om te stemmen via andere stembureaus dan de eigen. Naast de voor de hand liggende voordelen heeft het KOA een belangrijk nadeel en dat is dat men niet meer op vertoon van een identificatiebewijs kan stemmen op het eigen stembureau. Het gevolg is dat wanneer men er te laat achter komt dat men geen oproepkaart heeft gekregen men niet meer op tijd een stempas kan aanvragen.

 

Dat het KOA slecht is opgezet, bewijzen alleen al de honderdduizenden die graag in die 311 gemeenten wilden stemmen, maar niet konden. Voor dit democratische onrecht werd al 7 maanden lang door meerderen waaronder ervaringsdeskundige H.J. Redczus gewaarschuwd. Er werd voor geijverd dat minister Nicolai betere voorlichting aan de onwetende bevolking zou verstrekken en de bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke controversen van de KOA wegneemt. Toch bleek Nicolai onwillig, ondanks schrijven van de commissie Binnenlandse Zaken, Hare Majesteit en de Minister President. Bezwaarschriften van een getuige werden onreglementair gewoon niet door zijn ministerie behandeld. Dat daarmee het kiesrechtelijke gelijkheidsbeginsel werd geschonden, werd op de koop toe geaccepteerd.

 

Kiesrecht is een onvoorwaardelijk stemrecht. Nu werden aan de stemgerechtigden in 311 gemeenten voorwaarden gesteld die aan de rest van Nederland niet werden gesteld. Op vele punten werd opeens met 2 of meerdere maten gemeten, wat bij een democratische verkiezing absoluut niet deugt. Ernstige onbehoorlijke bestuurszaken noopten gedupeerde Redczus om tot aan de Raad van State te gaan om een veelfout  aan hem bekende misstanden onder de aandacht te brengen.

 

Daarnaast heeft de overheid het vrijwel onmogelijk gemaakt voor de burger om te protesteren tegen deze gang van zaken. Op de site van de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld worden de termen stempas en kiezerspas verward en wanneer de burger bij de kiesraad protesteert tegen het project dan wordt verwarrende informatie gegeven over de bezwaarprocedure. Daarbovenop worden alleen mondelinge bezwaren gehoord en niet vastgelegd zodat het later voor de klager onmogelijk is om zich ergens op te beroepen. In het proces verbaal van de Kiesraad dat aan de Tweede Kamer werd aangeboden bleken de tienduizenden bezwaren die gedupeerden (op nota bene ook nog een partijadvies van de PvdA aan de Kiesraad kenbaar gemaakt hebben op pagina 176, waar die vermeld horen te zijn) gewoon te ontbreken.

 

Binnen een week na de verkiezingen werd al het bewijsmateriaal (stempassen, meer dan 10.000 proces verbaals van bezwaren bij de Kiesraad, enz.) alweer vernietigd nog voordat belanghebbenden daartoe toegang konden hebben.

 

Samenvattend: de KOA is niet opgezet volgens de beginselen van een democratische rechtsstaat.

 

Bovendien is er belangenverstrengeling in het spel als de Raad van State binnenkort hierover een uitspraak moet doen omdat namelijk deze Raad aan minister Nicolai een positief advies heeft verstrekt inzake deze experimentenwet waarvan de ontdekte en ervaren mankementen nu zijn blootgelegd. De Raad moet dus over zijn eigen onzorgvuldigheid oordelen (een rechter waartegen een aanklacht ingediend is mag dus zelf deze aanklacht afhandelen), een zeer vreemde gang van zaken. Daarom verzoekt Redczus de Tweede Kamer zich hierover te buigen en corrigerend op te treden. Anders zal hij overwegen om 40 000 handtekeningen van de vermoedelijk meer dan 400 000 gedupeerden die onterecht niet mochten stemmen proberen te verkrijgen om zodoende een algemeen referendum af te dwingen dat de bevolking zelf over haar grondwet voortaan mee mag beslissen.

 

Volgens Redczus  moet de demissionaire minister Nicolai door de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen worden en de gedupeerden moeten alsnog in de gelegenheid gesteld worden om hun stem uit te brengen of de verkiezing in de 311 gemeenten moet in zijn geheel opnieuw gehouden worden.

 

Zie ook de ervaringen van Redczus met het experiment Stemmen in Willekeurig Stembureau.

 

Hans Jurgens Redczus is bereikbaar via duurzaamheid@divxstart.com.

Gebruikte steekwoorden
stemmen, verkiezingen, koa
printversie
auteur mailen
sluiten